Cenník výroby a dopravy betónových zmesí

platný od 01.08.2008
Cenník

Pri dodávkach betónových zmesí po 18 hod. a v dňoch pracovného voľna sa uplatňuje prirážka 5%. V prípade zmeny cien vstupných materiálov si vyhradzujeme právo na úpravu cien betónových zmesí.

Pri výrobe špeciálnych betónových zmesí bude podľa predloženej receptúry kupujúceho cena stanovená individuálne podľa použitých prísad. Všetky betónové zmesy sú certifikované.

Kupujúci je povinný zabezpečiť správne spracovanie a ošetrovanie betónu v zmysle platných technických noriem.